Okul Öncesi Eğitim Programı

       Valide Malhatun Anaokulu Gündüz Bakım Evi’nde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2013 yılında hazırlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı" uygulanmaktadır.

Okul öncesi eğitim programı; okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini; motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişim alanlarında gelişmelerinin en üst düzeye ulaşmasını, öz bakım becerilerini kazanmalarını ve ilkokula hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Program, çocukların gelişimlerini desteklemesinin yanı sıra bütün gelişim alanlarında görülebilecek yetersizlikleri önlemeyi amaçladığından destekleyici ve önleyici boyutları olan çok yönlü bir program olma özelliği taşımaktadır.

Okul öncesi eğitiminin planlanması ve uygulanması;

      Okul öncesi eğitimin ortamı ve öğrenme merkezleri: Bir okul öncesi eğitimi kurumunun, çocukların eğitim gereksinimlerini karşılar nitelikte tasarlanmış olması önemlidir. İyi tasarlanmış eğitim ortamları çocukların etkin öğrenmelerini destekler ve yaratıcı problem çözme becerilerini geliştirir. Dikkatli ve özenli planlanmış eğitim ortamları eğitim programlarının başarıya ulaşmasında önem taşır. Bu eğitim programının amacına uygun şekilde planlanabilmesi ve uygulanabilmesi için eğitim ortamlarının öğrenme merkezlerini içerecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

      Öğrenme merkezleri; çocukların serbest oyun oynama gereksinimlerini karşılamak için düzenlenmiş alanlardır. Bu merkezler günlük eğitim akışında yer alan etkinliklerde ele alınan kazanım ve göstergeler doğrultusunda seçilmiş farklı materyalleri de barındıran, birbirinden çeşitli malzemelerle (çocuk boyundaki dolaplar/raflar, pano, farklı renkte halılar, yer döşemeleri, veya yere yapıştırılmış bantlar, vb.) ayrılmış olan oyun alanlarıdır. Öğretmen gerekli zaman ve durumlarda seçilen temalara uygun olarak bir süreliğine yeni merkezlerde oluşturulabilir. Örneğin kızılay haftasına girildiyse kızılay haftasını anlatabilecek materyallerin olduğu bir merkez oluşturulabilir.

     Öğretmen güne başlama zamanı sonunda tercih ettikleri merkezlerde oynamaları için çocuklara rehberlik eder. Öğrenme merkezini seçen çocuk ilgi ve isteği doğrultusunda etkinliğini sürdürür, çalışmasını bitirdiğinde bir merkezden diğerine geçebilir. Öğretmen, çocuklar merkezdeyken kendisi de sürece katılarak gözlem yapar, çocukları ve eğitim planını değerlendirebilmek için çocukların bireysel özelliklerini, çoğunlukla hangi merkezleri ve hangi arkadaşlarıyla oynamayı tercih ettiklerini not defterine kayıt eder.

     Okul öncesi eğitimi kurumlarında bulunması önerilen merkezler; blok, kitap, müzik, sanat, fen ve dramatik oyun merkezidir.

     Etkinlik çeşitleri; Türkçe, sanat, drama, müzik, hareket, oyun, fen, matematik, okuma yazmaya hazırlık ve alan gezileri şeklindedir. Öğretmen ve çocuklar tarafından yapılandırılmış/yarı yapılandırılmış/yapılandırılmamış etkinlikler sınıf içerisinde yapılabileceği gibi açık havada da yapılabilir. Öğretmenlerin bu etkinlikleri mümkün olduğunca açık havada da gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

     Anaokulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı 2013, 36-66 Aylık Okul Öncesi Eğitim Programı çerçevesinde aşağıdaki etkinlikler uygulanmaktadır.

Sanat etkinliği

Türkçe etkinliği

Oyun etkinliği

Müzik etkinliği

Matematik etkinliği

Fen etkinliği

Okuma-yazmaya hazırlık etkinliği

Aile katılım çalışmaları

Drama etkinliği

Alan gezileri

Türkçe Etkinliği

          Türkçe ekinliği çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini artırmak için planlanan etkinliklerdir. Türkçe etkinliklerinin amacı; çocukların Türkçeyi düzgün kullanmasını, sesleri çıkarabilmesini, farklı söz dizilimsel yapıları anlama ve kullanmasını, dinleme becerilerini kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesini, ses tonunu ayarlamasını ve sözcükleri doğru üretmesini sağlamaktır. Bunların yanı sıra Türkçe ekinliklerinin önemli işlevlerinden birisi çocukların kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek ve kitap sevgisini aşılamaktır.
Türkçe etkinlikleri içinde tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, pantomim, dramatizasyon, öykü tamamlama etkinlikleri vb. yer almaktadır. Türkçe etkinlikleri sırasında çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarının sağlanmasının yanı sıra sözcük dağarcıklarının geliştirilmesi üzerinde de önemle durulması gerekmektedir.

Oyun Etkinliği

            Oyun, çocukların uzmanlık alanıdır. Oyun, çocukların eylem düzeyinde katılım gösterdikleri, düşünce ve duygularını ifade ettikleri, meraklarını giderecek araştırma ve gözlem yapma olanağı buldukları, yeni keşiflerde bulundukları, nesnelerle ve kişilerle etkileşim içinde bulundukları haz verici bir etkinliktir. Oyun çocukların zorunlu değil gönüllü eylemidir. Oyun çocukları fiziksel ve duygusal olarak rahatlattığı için zihinsel olarak da öğrenmeye elverişli bir ortam sağlar. Çocukların yaşlarına, gelişimsel gereksinimlerine ve ilgilerine göre farklı oyun fırsatları sunmak gerekmektedir. Örneğin, çocuklar sadece sınıf içinde değil, açık havada da oyun oynayabilecekleri fırsatlardan yararlandırılmalıdır. Ayrıca çocuklara yeni ve orijinal oyunlar üretebilecekleri çeşitli oyun materyalleri sunmakta önemlidir.

Oyun çocukların hareket gereksinimini karşılayabildiği gibi oynanan oyunun türüne göre hayat dünyasını geliştirir.

Öğretmen ya da çocuklar tarafından yapılandırılmış, kuralları olan ve grupça oynanan etkinliklerdir. Sınıf içinde ya da bahçede oynanabilir. Öğretmenin belli bir amaca ulaşmak üzere başlattığı; ancak sürecin
tamamen çocuk tarafından yönlendirildiği oyunlar "yarı yapılandırılmış oyunlardır. Yarı yapılandırılmış oyunlar, oyunun öğrenme yöntemi ve tekniği olarak kullanıldığı kategoridir.
 

Müzik Etkinliği

             Müzik etkinlikleri, çocukların hem bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen hem de müziksel gelişim sürecini olumlu yönde etkileyen çalışmalardır. Bu çalışmalar müzik dinleme sesleri ayırt etme çalışmaları, ritm çalışmaları, nefes ve ses çalışmaları, şarkı söyleme, çalgı çalma, yaratıcı hareket ve dans, müzik eşliğinde hareket, müzikli öykü oluşturma gibi etkinliklerden oluşur.  

Bu etkinlikler, doğru nitelikli müzik dinleme, söyleme ve çalma alışkınlıklarını çocuğa kazandırmanın yanı sıra, yerel, ulusal ve evrensel çocuk müziğini tanımasını da destekler. Ayrıca bu etkinlikler, bireysel olarak ve toplulukta müzik yapma, başkalarını dinleme, iş birliği yapma gibi sorumluluklar kazandırır. Müzik, öğrenmeyi ve algılamayı kolaylaştıran etkin yollardan biridir. Müzik, çocukların dil gelişimini, motor becerilerini ve sosyal-duygusal gelişimlerini destekleyerek özgüven kazanmalarına yardımcı olur. 

Fen Etkinliği

             Çocukları dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlemlemeye, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. Çocuklar ilk elden deneyimler kazanırken onların bilimsel süreç becerilerini kullanmalarına özen gösterilmelidir. Bu etkinliklerle yaşam gerçeklerini tanıtırken çocuklarda çevre farkındalığı da sağlanacaktır. Çocukların çevrelerine karşı doğru tutumlar geliştirebilmeleri ve doğru davranabilmeleri için öğretmenin tutumlarının da doğru olması ve doğru davranması gerektiği unutulmamalıdır.
Bu etkinlikler;

* Deneyler,
* Araçları tanıma ve kullanma,
* Çeşitli çalışma yöntem ve tekniklerini kullanma,
* Keşifler, icatlar,
* Mutfak çalışmaları,
* Doğa gezileri ve yürüyüşleri, piknikler, kamplar,
* Koleksiyonlar,
* İlgili bilim alanlarındaki kaynak kişileri konuk olarak çağırma,
* Başvuru kitaplarını, diğer kitapları ve dergileri inceleme,
* Fotoğraf çekme, fotoğraf inceleme,
* Belgesel vb. izleme
          Gibi çalışmalardan oluşmaktadır. Ayrıca Fen etkinlikleri sırasında çocukları Doğaya çıkarıp; onları, doğayı, doğadaki canlı ve cansız varlıkları tanıtmaya, sevdirmeye, korumaya yönelik bilgi ve becerilerle donatmanın önemli olduğu da unutulmamalıdır.
 

Okuma-Yazmaya Hazırlık Etkinliği

           Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları çocukların ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içermekte, asla okuma ya da yazma öğretmek amacını
taşımamaktadır. Bu çalışmalar yalnızca son aylara yoğunlaştırılmamalıdır. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları tüm yıl içinde, çeşitli etkinliklerde gerçekleştirilmelidir. Aşağıda verilen çalışmalar ilköğretime hazırlık çalışmalarının bir bölümünü oluşturmaktadır.

* Görsel algılama çalışmaları;
1. El-göz koordinasyonu
2. Şekil-zemin ayrımı
3. Şekil sabitliği
4. Mekânda konum
5. Mekânsal ilişkiler

* İşitsel algı çalışmaları ( Fonolojik duyarlılık )

1. Dinleme
2. Konuşma
3. Sesleri ayırt etme
4. Seslerle nesneleri ya da nesne resimlerini eşleştirme
 

* Dikkat ve bellek çalışmaları
* Temel kavram çalışmaları
* Problem çözme çalışmaları
* El becerisi çalışmaları
1. Çizme, boyama, kesme, katlama, yoğurma, yapıştırma vb.
* Öz bakım becerilerini geliştirme çalışmaları
* Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları

Drama Etkinliği

        Drama çocukların bir grup içerisinde durum veya olayları kendi yaşantılarından yola çıkıp materyaller kullanarak, dramatik formlar yoluyla canlandırmalarıdır. Okul öncesinde drama; çocuğun yaparak yaşayarak örenmesini amaçlayan, bütün gelişimlerini destekleyen, daha önceden belirlenmiş amaçları olan, olayları sözel veya sözel olamayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye dayalı, içinde canlandırmaların olduğu bir etkinliktir. Öğretmenin liderliğinde uygulanan drama sürecinde ısınma, canlandırma ve değerlendirme çalışmaları yer almaktadır.
 

Alan Gezileri

         Çocukların ilgisini çekecek, yöresel, kültürel, mesleki ve güncel önem taşıyan her mekân çocuk için doğal öğrenme alanıdır. Bu alanlar; içinde bulunulan yörenin tarihî bir binası, müzesi, bir ressamın sanat
atölyesi, matbaa, fabrika vb. olabilir. Alan gezileri yalnızca fen çalışmaları kapsamında düşünülmemelidir. Çocukların araştırma yapma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan öğrenme
gereksinimlerini karşılamak amacıyla da çeşitli çevre gezileri yapılmalıdır.


Sanat Etkinliği

     Çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak problem çözmesine, eleştirel ve çözüm odaklı düşünmesine olanak tanıyan etkinliklerdir. Sanat etkinlikleri aynı zamanda çocukların kendilerini ifade ederek iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Bunlara ek olarak sanat etkinlikleri çocuğun kendini, içinde bulunduğu kültürü ve diğer kültürleri daha iyi anlamasına olanak tanıyarak farklılıklara saygı duymasına da yardımcı olur. Sanat etkinlikleri bir öğrenme merkezinde yapılabileceği gibi gün içinde ayrı bir etkinlik olarak yer alabilir. Süreç tek bir ürün ortaya çıkarmak amaçlı planlanamaz. Grubun sayısına ve özelliğine göre çeşitli etkinlikler ve etkinliklerle ilgili materyaller hazırlanmalı, çocuğa seçme fırsatı tanınmalıdır.